Πιστοποίηση

Η ARGΟS SECURITY είναι μια σύγχρονη και δυναμική επιχείρηση, εξειδικευμένη σε θέματα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Βασιζόμενη στη πολύχρονη εμπειρία της, καλείται να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού και δύσκολων συνθηκών και έχει κατορθώσει να βρίσκεται ανάμεσα στις πιο αξιόπιστες εταιρίες του κλάδου της.

Είναι στελεχωμένη με έμπειρους επαγγελματίες του χώρου με υψηλές δυνατότητες και σε κάθε περίπτωση ακολουθεί τις διεθνείς προδιαγραφές με βάση τις ανάγκες προστασίας που κάθε φορά υπάρχουν.

Τα Διοικητικά Στελέχη της επιχείρησης έχουν εμφυσήσει στο ανθρώπινο δυναμικό της ARGΟS SECURITY τις βασικές αρχές της ποιότητας, που αφορούν την εξυπηρέτηση του πελάτη πριν και μετά την πώληση, καθώς και την επιδίωξη του μέγιστου οφέλους προς τον πελάτη.

Η ARGΟS SECURITY ακολουθεί συνεχώς τις αλλαγές του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Σε μια απαιτητική και δυναμική αγορά, η Εταιρία εκσυγχρονίζεται και αναζητά λύσεις ώστε να εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα τους πελάτες της. Την διακρίνει ένα πάθος για βελτίωση και βασικός στόχος της είναι η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών της.

Γι’ αυτό το σκοπό φρόντισε και εφοδιάστηκε με Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2000 (TUV HELLAS & το διεθνές TUV NORD), που διέπουν το πεδίο εφαρμογής «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης» που είναι και το αντικείμενο της επιχείρησης. Πρόσφατα το πιστοποιητικό αναβαθμίστηκε κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2008.

Οι αρχές που περιγράφονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας αποτελούν απόλυτη δέσμευση τόσο της Διοίκησης όσο και όλων των τμημάτων της Εταιρίας, των οποίων η οργανωτική ένταξη αποτυπώνεται στο Οργανόγραμμα της Εταιρίας.

Βασικός στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρίας αποτελεί η δημιουργία πλαισίου με στόχο την συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της, έχοντας πάντα ως βασικό γνώμονα την ικανοποίηση των προσδοκιών αλλά και των αναγκών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν το Σύστημα Ποιότητας της Εταιρίας, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων της όσο και των συνεργατών της.

Ως εκ τούτου αναπόσπαστο κομμάτι των δραστηριοτήτων και των απώτερων στόχων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελούν:

 • Η ικανοποίηση των πελατών
 • Η συνεχής βελτίωση των λειτουργιών της.

Οι βασικές αρχές, έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρίας είναι:

 • Η τήρηση των προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων του πελάτη, έτσι όπως έχουν συμφωνηθεί μέσω των γραπτών συμβάσεων ή / και συμφωνιών.
 • Η συνεχής υποστήριξη του πελάτη μετά την πώληση ώστε να αξιολογούνται μηνύματα ικανά να καλύψουν, εκτός των εκφρασμένων, και των συναγομένων αναγκών των πελατών.
 • Η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των προμηθευτών.
 • Η τήρηση των απαιτούμενων προδιαγραφών που αφορούν τις διαδικασίες φύλαξης.
 • Η συνεχής ενημέρωση της Διοίκησης για νέες τεχνολογίες, προκειμένου να είναι διαρκώς ενήμερη για τα πιο σύγχρονα διεθνή δεδομένα.
 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.
 • Ο καθορισμός μετρήσιμων και αντικειμενικών στόχων βελτίωσης της συνολικής λειτουργίας της Εταιρίας.

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει ορίσει εκπρόσωπό της για θέματα ποιότητας, με ειδικό καθήκον την εποπτεία της συντήρησης, βελτίωσης και της ανάπτυξης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Ευθύνη της Διοίκησης

Η δέσμευση της Διοίκησης για την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος καθώς και για την εξασφάλιση του βασικού στόχου για συνεχή βελτίωση εξασφαλίζεται μέσα από τις παρακάτω ενέργειες:

 • Επικοινωνώντας την σπουδαιότητα της συνεχούς ικανοποίησης των απαιτήσεων και των προσδοκιών του πελάτη, στο σύνολο του προσωπικού της Εταιρίας.
 • Τον καθορισμό της Πολιτικής για την Ποιότητα.
 • Τον καθορισμό αντικειμενικών στόχων για την Ποιότητα.
 • Την πραγματοποίηση ανασκοπήσεων του Συστήματος.

Η οργανωτική δομή της Εταιρίας αποτυπώνεται στο οργανόγραμμα της Εταιρείας, στο οποίο φαίνονται οι κάθετες επικοινωνίες μεταξύ των τμημάτων και των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Το οργανόγραμμα εγκρίνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Το οργανόγραμμα πλαισιώνεται και υποστηρίζεται από τις αντίστοιχες περιγραφές θέσεων εργασίας, μέσω των οποίων καθορίζονται με σαφήνεια οι υπευθυνότητες και οι αρμοδιότητες για την κάθε θέση εργασίας, καθώς και η οργανωτική ένταξη του καθενός έτσι όπως διαμορφώνεται μέσα από τις διαδικασίες του Συστήματος.

Η Διοίκηση της Εταιρείας ορίζει τον Υπεύθυνο Προγράμματος Ποιότητας ως εκπρόσωπό της σε θέματα Ποιότητας, ο οποίος ανεξάρτητα από τα άλλα του καθήκοντα έχει καθορισμένη δικαιοδοσία ώστε:

 • Να εξασφαλίζει ότι το Σύστημα εφαρμόζεται και διατηρείται.
 • Να ενημερώνει την Ανώτατη Διοίκηση για την πορεία του Συστήματος.
 • Να εντοπίζει και να παρουσιάζει τις πιθανές περιοχές βελτίωσης του Συστήματος.

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει την λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, αλλά και έκτακτα, όποτε κριθεί αναγκαίο. Το Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελεί ουσιαστικά τον βασικό πόλο της οργανωτικής διαχείρισης της Εταιρείας, αφού παίρνει αποφάσεις σχετικές με προληπτικές / διορθωτικές ενέργειες, πολιτικές προμηθειών, εισαγωγή νέων δραστηριοτήτων / υπηρεσιών, παρακολούθηση και αξιολόγηση στόχων ποιότητας, σημεία βελτίωσης του Συστήματος Ποιότητας κλπ. Το Διοικητικού Συμβουλίου λειτουργεί και ως Συμβούλιο Διοικητικής Ανασκόπησης διαρκώς.

Στο εν λόγω Συμβούλιο συμμετέχει η Ομάδα Ποιότητας, η οποία αποτελείται από τους:

 • Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο
 • Γενικό Διευθυντή
 • Διευθυντή Εμπορικού Τομέα
 • Διευθυντή Διεργασιών
 • Εκπρόσωπο της Διοίκησης
 • Όποιον άλλο κριθεί ως αναγκαίος κατά περίπτωση

Υπεύθυνος για την σύγκλιση και τον συντονισμό των Συμβουλίων Διοίκησης είναι ο Εκπρόσωπος της Διοίκησης, καθώς και για την τήρηση των σχετικών πρακτικών.

Κατά τα Συμβούλια Διοίκησης τηρούνται πρακτικά, τα οποία συμπληρώνονται στο «Πρακτικά Συμβουλίου Διοίκησης».

Τα θέματα τα οποία ανασκοπούν και επεξεργάζονται τα Συμβούλια Διοίκησης και με βάση πάντα το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα των επιμέρους ενεργειών, αφορούν:

 • Αποτελέσματα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων
 • Νέες Δραστηριότητες / Υπηρεσίες
 • Πολιτικές Προμηθειών / Συνεργασιών
 • Αποδοτικότητα διεργασιών και μη συμμορφώσεις
 • Απόδοση εμπορικής δραστηριότητας και «μηνύματα» της αγοράς
 • Αποτελεσματικότητα καθορισμένων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών
 • Παράπονα πελατών

ΔΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας είναι δομημένο σύμφωνα με την “ιεραρχία” που ορίζεται από την Πυραμίδα Ποιότητας όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

arg iso levels

Το ανώτερο επίπεδο καλύπτεται από το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας, που είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας περιγράφει τη Γενική Πολιτική Ποιότητας, το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, τα απαραίτητα Οργανωτικά Διαγράμματα και την αλληλεπίδραση των κύριων διεργασιών του συστήματος.

Το μεσαίο επίπεδο τεκμηρίωσης περιέχει τις Διαδικασίες λειτουργίας και τις Οδηγίες εργασίας, που έχουν σχέση με τη μεθοδολογία της εργασίας.

Το κατώτερο επίπεδο περιλαμβάνει Έντυπα – αρχεία.

Υπάρχει καθορισμένο πλαίσιο ενεργειών και αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση των εγγράφων όπου καθορίζονται οι παρακάτω ενέργειες :

 • Έκδοση και αναθεώρηση
 • Επίκαιρη και ελεγχόμενη διανομή
 • Κωδικοποίηση
 • Απόσυρση παρωχημένων εγγράφων
 • Ελεγχόμενη διαχείριση και αναγνώριση εξωτερικών εγγράφων
 • Διαχείριση και ασφάλεια αρχείων Συστήματος
 • Έλεγχο Εισερχομένων Δεδομένων

Το προσωπικό ασφαλείας θα εκτελεί τα καθήκοντα Φύλαξης που του έχουν ανατεθεί, βάσει των κατευθύνσεων του φορέα ανάθεσης και των οδηγιών που προβλέπουν τα πιστοποιητικά ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2008 που έχει η εταιρεία, διασφαλίζοντας τον έλεγχο και την φύλαξη για την αντιμετώπιση των απειλών και γενικά σε κάθε περίπτωση που τίθεται σε κίνδυνο η ζωή, η ακεραιότητα και η περιουσία του προσωπικού και των επισκεπτών του φορέα ανάθεσης, σύμφωνα με τις Υποχρεώσεις και τα Γενικά καθήκοντα, όπως αυτά περιγράφονται από τον φορέα αλλά και του «Φάκελου Οργάνωσης της Φύλαξης» που θα κατατεθεί μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανάδειξη μας σαν ανάδοχου της Φύλαξης.

Το προσωπικό Ασφαλείας θα ενημερωθεί, μελετήσει και εξοικειωθεί με τις εσωτερικές διαδικασίες ασφαλείας και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο «Αναλυτικό Σχέδιο Φύλαξης», ώστε να είναι σε θέση, εάν απαιτηθεί, να τις χειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι διαδικασίες αυτές προβλέπουν ποιές ακριβώς ενέργειες πρέπει να γίνουν και με ποια προτεραιότητα σε κάθε έκτακτο συμβάν πχ. ληστεία, διάρρηξη, πυρκαγιά, τρομοκρατική ενέργεια, φθορές βανδαλισμούς, κ.α.

Ενδεικτικά Γενικά:

I. Διαδικασίες Ελέγχου

II. Διαδικασίες Καταγραφής

III. Διαδικασίες Αναγνώρισης

IV. Διαδικασίες Πρόληψης

V. Διαδικασίες Καταστολής

VI. Διαδικασίες επικοινωνίας με την αρμόδια Υπηρεσία Ασφαλείας του φορέα ανάθεσης

Η ARGΟS SECURITY, προχωρώντας πιο πέρα και συναισθανόμενη το ηθικό χρέος απέναντι στο προσωπικό της που προσφέρει υπηρεσίες φύλαξης στα διάφορα πόστα, έχει καθιερώσει, τεκμηριώσει και θέσει σε ισχύ ένα επιπλέον Σύστημα Διαχείρισης Επαγγελματικής Υγείας & Ασφάλειας που καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου OHSAS 18001:2007 και έχει δεσμευθεί ως προς την τήρηση και τη διαρκή βελτίωσή του μέσω ανασκοπήσεων.

Το Σύστημα Διαχείρισης Επαγγελματικής Υγείας & Ασφάλειας έγκειται στην αναγνώριση των κινδύνων στον εργασιακό χώρο και την εκτίμηση και έλεγχο της επικινδυνότητάς τους.

Έχει καθιερωθεί Διαδικασία για το συστηματικό εντοπισμό, την πρόσβαση και την συνεχή ευθυγράμμιση με τις ισχύουσες νομικές και άλλες απαιτήσεις αναφορικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, καθώς και κάθε τροποποίησης που γίνεται σ’ αυτές.

Ως μια ευαισθητοποιημένη στον τομέα αυτόν εταιρεία, επιδεικνύουμε την προσήλωσή μας στην κείμενη νομοθεσία, μέσω της προσπάθειάς μας για την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

 • Εφαρμογή πρακτικών και τεχνολογιών που μειώνουν την περίπτωση ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών
 • Πλήρης συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Τίθενται εσωτερικοί κανονισμοί και απαιτήσεις όπου χρειάζεται
 • Συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας
 • Έλεγχος της επίδοσής μας τακτικά μέσω αυστηρών αξιολογήσεων
 • Παροχή κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους εργαζόμενους για να επιδείξουν ανάλογη ευαισθητοποίηση κατά την διάρκεια της εργασίας τους, αλλά και στην καθημερινή τους ζωή.

Η Argos Security A.E.  προκειμένου να αναλάβει φύλαξη λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων προχώρησε στην έκδοση πιστοποιητικού ISPS [ International Ship and Port Facility Security Code] (Κώδικας Διεθνούς Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων). Έχοντας η εταιρεία μας το ΙSO 9001:2015 προχώρησε στην επέκταση του με συγκεκριμένη αναφορά για τη φύλαξη λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων.

Ο Κώδικας Διεθνούς Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων)είναι μια τροποποίηση της Σύμβασης SOLAS (1974/1988) σχετικά με τις ελάχιστες ρυθμίσεις ασφαλείας για πλοία , λιμάνια και κυβερνητικούς οργανισμούς. Έχει τεθεί σε ισχύ το 2004, ορίζει ότι οι κυβερνήσεις, οι ναυτιλιακές εταιρείες, το προσωπικό του πλοίου και το προσωπικό  φύλαξης λιμένων / διευκολύνσεων πρέπει να «εντοπίζουν τις απειλές κατά της ασφάλειας και να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα κατά των περιστατικών ασφάλειας που επηρεάζουν τα πλοία ή τις λιμενικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται στο διεθνές εμπόριο».

Η ΑRGOS SECURITY A.E. τεκμηριώθηκε και βεβαιώθηκε μέσω των Διαδικασιών της TUV AUSTRIA και πλέον μπορεί να προχωρήσει στην :

 • Εκπόνηση μελετών αξιολόγησης ασφαλείας λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων έναντι ενδεχομένων κινδύνων από σκόπιμες παράνομες ενέργειες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού κανονισμού 725/2004ΕΚ και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/65ΕΚ σχετικά με την ενίσχυση της ασφαλείας των λιμένων, η οποία ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία  με τον Ν.3622/2007 (ΦΕΚ Α’ 281/20-12-07) όπως ισχύουν κάθε φορά.
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα που έχουν σχέση με την εφαρμογή του κώδικα ISPS και αφορούν σε θέματα ασφαλείας λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων.
ARGOS ISO  ARGOS ISO  ARGOS ISO
ARGOS ISO 9001:2015  ARGOS LICENCE  ARGOS DECLARATION QUALITY
arg-photos-a-05.jpg
arg-photos-b-04.jpg